Vedoucí úřadu (tajemník/ce) (Zubří)

Město Zubří nabízí v obci Zubří volnou pracovní pozici "Vedoucí úřadu (tajemník/ce)". Nástupní mzda je od 29 220 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Vedoucí úřadu (tajemník/ce)
Obor(y):
Administrativa , Management
Obec:
Zubří
Mzda:
od 29 220 Kč
Směnnost:
Jednosměnný provoz
Minimální vzdělání:
VŠ magisterské
Adresa pracoviště:
Město Zubří
U Domoviny 234
75654

Další informace o volném místu

Druh práce a místo výkonu práce:
Vedoucí úřadu (tajemnice/tajemník - dále jen Vedoucí úřadu) nese zodpovědnost za plnění úkolů Úřadu v samostatné působnosti i přenesené působnosti starostovi.
a) zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě obce nebo zvláštnímu orgánu obce,
b) plní úkoly uložené mu zastupitelstvem obce, radou obce nebo starostou,
c) stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům obce zařazeným do Úřadu,
d) plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům obce zařazeným do Úřadu,
e) vydává spisový řád, skartační řád, pracovní řád a další a obecně závazné vyhlášky,
vnitřní směrnice Úřadu, nevydává-li je rada obce,
f) zajišťuje plnění usnesení orgánů města,
g) účastní se zasedání rady města a zastupitelstva města s hlasem poradním,
h) zajišťuje pořízení zápisů z porady vedení, schůzí rady a zastupitelstva města včetně usnesení,
i) shromažďuje materiály pro jednání orgánů města od jednotlivých předkladatelů,
j) jedná za Úřad s jednotlivými orgány státní správy ve správních záležitostech, pokud tato pravomoc není svěřena jinému orgánu,
k) řídí a kontroluje činnost jednotlivých zaměstnanců prostřednictvím vedoucích odborů,
l) zajišťuje legislativní činnost Úřadu při zpracování právních předpisů města, zajišťuje komplexní dohled nad zákonností právních předpisů a jiných opatření orgánů města,
m) řeší námitky podjatosti vznesené proti vedoucím úředníkům,
n) řeší stížnosti na zaměstnance
o) zodpovídá za vybavení Úřadu pracovními pomůckami a výpočetní technikou.
Předpoklady pro jmenování vedoucím úřadu:
Vedoucím úřadu se může stát fyzická osoba, která splňuje předpoklady podle § 4 a § 5 Zákona o úřednících územních samosprávných celků,
Požadavky pro jmenování vedoucím úřadu:
Znalostní vybavenost
" Zákon o úřednících,
" zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
" zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
" zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
" zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
" znalost principů projektového řízení.
Schopnosti a dovednosti
" koncepční a strategické myšlení, logické pochopení podstaty věcí,
" syntetické a analytické myšlení, rozvinuté kritické myšlení,
" představivost při řešení úkolů, zhodnocení rizik a příčin situací a činění závěrů, definování optimálních postupů a jejich optimální plánování,
" odolnost vůči stresu a zvládání zátěžových situací,
" schopnost rozhodnout a realizovat potřebná opatření,
" zajištění kontroly plnění úkolů,
" proaktivní přístup, vytrvalost, sebemotivace, flexibilita.
Druh práce, na který je výběrové řízení vyhlášeno, je zařazen dle nařízení vlády
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, do 12. platové třídy (+ dle započítatelné praxe s předpokladem alespoň 3 roky).
Lhůta pro podání přihlášek
Přihlášky jsou podávány písemně poštou nebo podáním na podatelně Úřadu na adrese:
Městský úřad
K rukám starosty
U Domoviny 234
756 54 Zubří
v obálce s označením "NEOTVÍRAT - Přihláška do výběrového řízení - vedoucí úřadu."
Termín předložení přihlášek do pondělí 27. 03. 2023 10:00 hod. Úřad nezodpovídá za pozdní doručení poštou, přihlášky podané po termínu vrátí neotevřené zájemci zpět.
Více na www.mesto-zubri.cz

Kontakt na zaměstnavatele


Poslední změna: před 2 měsíci